Christine en Bram: "Groen stemmen doet ook Tervuren deugd!"

20 Mei 2019

Christine en Bram:

Deze twee Groene Tervurenaars staan op de kieslijsten: Christine Tinlot (nr 7 voor de Kamer) en Bram Peters (nr 15 opvolger Vlaams Parlement).

Waarom staan jullie mee op de kieslijsten?

Christine: "In de paar maanden dat ik schepen ben, heb ik kunnen merken hoe we overal bewust ons accent leggen in de beslissingen die genomen worden. Ik sta op de lijst van de Kamer omdat ik wil laten zien dat het mogelijk is om bruggen te bouwen tussen de twee gemeenschappen, door een betere kennis van de andere cultuur, om mensen samen te brengen rond een project en prioriteiten die voor de burgers van belang zijn. Er is dringend behoefte aan een oplossing voor essentiële kwesties voor toekomstige generaties".

Bram: "En alles waar we hier lokaal voor vechten, wordt makkelijker als Groen en Ecolo het land mee besturen. Als we hier een deftige, kwalitatieve, leefbare verdichting willen, met meer bos en minder beton, dan zal dat zijn omdat Vlaanderen goede regels in die richting heeft."

Wat ligt er concreet op tafel?

Bram: "Als je de nieuwe beleidsverklaring naast die van 6 jaar geleden legt, zie je dat we een aantal stappen verderzetten voor de verduurzaming van de gemeente. We werken ècht aan een lagere ecologische voetafdruk. Weet je dat de energiefactuur van de gemeente jaarlijks 500.000 € bedraagt? Dat bedrag willen we systematisch laten dalen, door logische investeringen om ze energiezuiniger te maken, zonnepanelen, enz. We gaan nu ook systematisch meten hoeveel we verbruiken."

Christine: "We willen ook veel actiever gaan sensibiliseren, naar alle doelgroepen toe. Scholen bijvoorbeeld. Heb je het eindevenement van de Klimaatbende gezien, het klimaattraject in basisscholen, waarvoor Bram tweemaal in een ijsberenpak kroop? Of het Terts-project dat mijn collega Sofie Lombaert promoot: coaching van lokale handelaars zodat ook handelspanden minder CO2 uitstoten. Ik zou ook graag alle burgers bewuster willen zien omgaan met water, en daarrond informatie verspreiden..."

Hoe zit het eigenlijk met de betonstop, in Vlaanderen en in Tervuren?

Bram: "De Vlaamse regering kondigde een betonstop aan, maar vond geen akkoord over de instrumenten om die mogelijk te maken. Met als gevolg dat er eerder een betonuitbreiding is gekomen... Hier in Tervuren worden we overstelpt door bouwaanvragen voor appartementen, verkavelingen, aansnijden van binnengebieden... Nu ik bevoegd ben voor Stedenbouw, zie ik al die projecten in detail passeren. Dit jaar hebben we al 2 projecten tegengehouden wegens niet kwalitatief. Tervuren moet leefbaar blijven, met voldoende groen, voldoende open ruimte. Elke centimeter mag niet volgebouwd worden. Alleen met Groen in de regering zal het beschermen van natuur en open ruimte de hoogste prioriteit krijgen."

Christine: "In dit soort materies merk je duidelijk wat Groen onderscheidt van andere partijen: langetermijnvisie. Duurzaamheid gaat niet alleen over meer groen, maar ook over rekening houden met de volgende generaties. Het vraagt een zekere moed om verder te denken dan alleen maar de volgende verkiezingen, want de resultaten zijn niet onmiddellijk zichtbaar."

Een ander speerpunt van Groen+ is democratie en participatie. Hoe staat het daarmee?

Christine: "We gaan de Adviesraden volledig nieuw leven inblazen! Die bestaan al 30 jaar, en zijn aan vernieuwing toe. Wie deel uitmaakt van een adviesraad (Milieu, Cultuur, enz.) zal niet alleen af en toe zijn mening mogen geven, maar zal veel actiever betrokken worden, en we mikken ook op een grotere diversiteit in die groepen. Mag ik trouwens van de gelegenheid profiteren om een warme oproep te doen? We zoeken nog leden voor het nieuwe orgaan dat sinds de fusie van het Cultureel Centrum en de Bib werd opgericht!"

Bram: "We proberen ook om helder te communiceren rond de 'hot items' in Tervuren. Mobiliteit is natuurlijk een cruciaal vraagstuk. Het sluipverkeer moet aangepakt worden, en we gaan nog meer aandacht hebben voor verkeersveiligheid. Dat gaan we concreet maken door o.a. een circulatieplan in het centrum van Tervuren en een Mobiliteitsplan. Op 3 juni organiseren we een infoavond rond mobiliteit. De praktische info vind je in onze nieuwsbrief!"