ik ben zorgbehoevend of ik zorg voor een dierbare

Terug naar overzicht

Onze visie

Iedereen is op een bepaald moment in zijn/haar leven wel eens zorgbehoevend of zorgverlener. Op dat moment heb je al genoeg zorgen aan je hoofd. De gemeente moet zorgen voor maximale steun wanneer nodig, maar ook inzetten op preventie.

Concrete maatregelen

 • Zorgdiensten verder versterken:
  • In Tervuren zijn we als lokale overheid actor en marktleider in de ouderenzorg (woonzorgcentrum Zoniën, dagverzorgingscentrum, assistentiewoningen de vlonder, thuiszorg). We willen dit verder versterken. Waar schaalvergroting nodig zou blijken, denken we in eerste instantie aan samenwerking met de openbare zorgactoren in de naburige gemeenten. We werken nu reeds samen met de thuisdiensten Bertem.
  • We zetten een project op touw om te onderzoeken hoe we de bewoners en familieleden beter kunnen betrekken bij het beleid en het uitbouwen van hun dagelijks leven in het woonzorgcentrum en in de assistentiewoningen. We hopen zo hun tevredenheid te kunnen verhogen.  We laten ons daarbij inspireren door het Tubbe-model.
  • We blijven inzetten op een voldoende hoge personeelsbezetting in Woonzorgcentrum Zoniën. Dit is niet enkel noodzakelijk om de beste zorg te garanderen. Wij willen ook het wonen zelf en de beleving ervan zo aangenaam mogelijk maken. De bijkomende investeringen zijn er vooral op gericht dit woon- en belevingsaspect te verbeteren. En waarom geen openvleugelpolitiek doorvoeren, dat is goed voor het welzijn van personeel en bewoners.
  • De opbrengst van de verkoop van gronden in het bezit van het OCMW kan enkel gebruikt worden voor verdere investeringen in de zorg, niet voor andere doeleinden.
  • Thuiszorg moet erop gericht zijn dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en daar de nodige zorg kunnen krijgen, via thuiszorg en mantelzorg.
  • We willen de ondersteuning van de mantelzorgers verder uitbouwen. In de aflopende legislatuur werden talrijke initiatieven genomen om mantelzorgers bij elkaar te brengen, te ondersteunen en vooral te erkennen. Dit is de taak van de zorg- en seniorenconsulent.
  • We versterken de “respijtzorg”. Hierbij kunnen mantelzorgers tijdelijk ontlast worden (door bijvoorbeeld beroep te kunnen doen op een oppasdienst). Deze zorg moet verder uitgebouwd worden. Een nieuw op te richten lokaal dienstencentrum (zie meer hierover in het hoofdstuk “Ik ben een wereldburger”) kan hierbij een cruciale rol spelen.
  • We moeten de pas ingevoerde mantelzorgpremie en de andere sociale premies en maatregelen evalueren. Waar zouden we de doelgroep nog beter kunnen bereiken? Dient het bedrag verhoogd te worden?
  • We moeten meer dan voorheen inzetten op toegankelijkheid voor de niet-zo-mobiele medeburger. De inrichting van het openbaar domein moet in kaart gebracht worden en vertaald worden in een concreet actieplan. 
  • De Woonwijzer zou een actievere rol moeten spelen door: bv. meer info te verspreiden naar bepaalde doelgroepen (SAR) en te begeleiden bij alternatieven voor het woonzorgcentrum.

 

 • We blijven het Vlaamse “Gezonde Gemeente”-initiatief onderschrijven:
  • We wijzen gezondheid toe als bevoegdheid van een schepen.
  • We activeren de Adviesraad voor welzijn en laten het thema gezondheid meer aan bod komen. Ook professionelen zijn welkom in de raad: huisartsen, diëtisten,…
  • We blijven de mammografie-bus promoten.
  • We organiseren infoavonden over gezondheid en ziekte, obesitas, voeding, stress, opvoeding enz.
  • Sport is één van de belangrijkste preventieve maatregelen. We blijven de sportweken en sportdagen in onze gemeente ondersteunen en promoten. Zie ook het hoofdstuk “Ik sport graag”.
  • Eenzaamheid en andere sociale thema’s hebben ook een impact op gezondheid. In het Hoofdstuk “Ik ben een wereldburger” vind je hierover meer info.
  • De inkomensvoorwaarde voor de Minder Mobielen Centrale mag geschrapt worden. We zullen een alternatief voor het lidmaatschap uitwerken.

Terug naar overzicht