Betaalbaar wonen in Tervuren

Betaalbaar wonen in Tervuren

gemeenteraad Tervurenheeft

De van op haar zitting van 30 augustus 2016 de verkoops- en toewijzingsvoorwaarden goedgekeurd voor een nieuw woonproject aan de Kisteveldlaan. Jonge Tervurenaren kunnen er 18 kavels tegen een lagere prijs kopen om zo in eigen streek te blijven wonen.

De gemeente is eigenaar van een perceel van bijna 1 hectare, gelegen achter de begraafplaats van Tervuren aan de Kisteveldlaan. Ze wil dit te gelde maken, maar tegelijkertijd ook haar beleid inzake betaalbaar wonen vormgeven. Er worden 18 kavels te koop aangeboden aan prijzen die 10% tot 28% onder de marktwaarde liggen. Hierbij wordt voorrang gegeven aan jonge Tervurenaren die de grond kunnen aankopen aan een percentage van de werkelijke prijs als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Voor de uitwerking van het project werkt de gemeente samen met Interleuven.
 
Voorrang voor jonge Tervurenaren
Schepen Mark Van Roy, bevoegd voor ruimtelijke ordening en woonbeleid is tevreden dat het dossier wordt opgestart: "Met dit besluit realiseren we een eerste belangrijk luik van ons beleidsplan inzake wonen. Daarbij stellen we betaalbaar wonen in eigen regio voorop. Veel jonge mensen wijken uit omdat ze hier geen betaalbare gronden vinden. Door de nabijheid van de grootstad met haar internationale bevolking swingen de prijzen van gronden en woningen de pan uit. Met deze verkoops- en verwervingsvoorwaarden geven we jonge mensen tussen 21 en 45 jaar die niet in aanmerking komen voor sociale huisvesting of onvoldoende middelen hebben om een dure bouwgrond te kopen, de kans om in hun eigen gemeente te blijven wonen."
 
Band met Tervuren
Voor de toewijzing van de gronden hanteert de gemeente voorrangscriteria zoals een aantal jaren in Tervuren wonen of een sterke band door het lidmaatschap van een vereniging die erkend is door een Tervuurse adviesraad.
 
Duurzaam en veilig
Ook aan de aspecten duurzaamheid en veilige mobiliteit is gedacht. "Bij nieuwe verkavelingen voorzien we voldoende groene ruimtes en streven we naar verkeersveilige inrichtingen. Daarbij leggen we de aanleg op van kindvriendelijke woonerven die ook de snelheid van voertuigen aan banden leggen", aldus nog schepen Van Roy.
 
Betaalbaar wonen in toekomstige projecten
Met dit project wordt het principe van gemeentelijke woonregie in praktijk gebracht. Bovendien zal het betaalbaar wonen navolging krijgen in nog twee andere belangrijke woondossiers. Zowel bij de ontwikkeling van de voormalige militaire site van Panquin waarvoor momenteel een wedstrijd loopt, is een aanzienlijk aandeel gereserveerd voor betaalbaar wonen. Daarnaast is net het dossier opgestart om de gemeentelijke technische school GITO ? in het centrum van Tervuren ? om te vormen tot een wooncomplex nadat de leerlingen in september 2017 hun intrek genomen hebben in de nieuwe gebouwen naast de Britse school. In beide projecten zullen mensen die een band met onze gemeente kunnen aantonen voorrang krijgen.