Ik ben natuurliefhebber

terug naar overzicht

Onze visie

Mens en natuur zijn onafscheidelijk. We zijn ervan afhankelijk en de natuur brengt allerlei voordelen. Waar vroeger de mensheid de grillen van de natuur onderging, is het vandaag eerder andersom. Vandaag is de mensheid in staat om haar omgeving zodanig aan te passen, dat de natuur hieronder lijdt. De doelstelling van Groen+ in Tervuren is om het waardevolle groen waarover we beschikken te beschermen en te zorgen voor meer groen met meer biodiversiteit. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om voor deze bescherming te zorgen. Op middellange termijn moet dat resulteren in een Tervuren zonder negatieve impact op haar omgeving.

Concrete maatregelen

 • Meer groen: Groen+ zal zorgen voor meer natuur in Tervuren, zowel in de woongebieden als daarbuiten, door middel van onder andere deze maatregelen:
  • Het aankopen van gronden bedoeld voor natuur of door de bestemming van de gronden aan te passen. Denk bijvoorbeeld aan de verbinding van het Park van Tervuren in Vossem tot aan Moorselbos.
  • De open ruimte en de natuur staan onder druk in heel Vlaanderen. In Tervuren kunnen we onze bescheiden bijdrage leveren door de bestaande woonuitbreidingsgebieden, zoals Schonenboom in Duisburg en Maesdelle in Tervuren, niet langer aan te snijden of onder zeer strenge voorwaarden. Ook voor verkavelingen zullen we strenger optreden. We laten onderzoeken of de betonstop eerder kan ingevoerd worden in Tervuren.
  • Ook op niet gemeentelijke gronden kan openbaar groen aangemoedigd worden ( via reglement of subsidies).
  • Het promoten van gevelbeplanting en groendaken zorgt voor meer groen in de woongebieden.
  • Meer groen in het straatbeeld (bomen, perkjes, hegjes) is mogelijk zonder veel bijkomend onderhoudswerk indien je voor de juiste soorten kiest op de juiste plaatsen.
  • Elke nieuwe projectontwikkelaar moet voldoende groen voorzien. Dit geldt ook voor de ontwikkeling van zogenaamde binnengebieden (delen waarrond al bebouwing bestaat).
  • Tervuren kent veel brede woonstraten. Door ze te versmallen met groene elementen (bomen, heggen, plantvakken,…) verbeteren we de beleving en de natuurwaarde. Bovendien zullen auto’s minder geneigd zijn snel te rijden.
  • De volledige renovatie van de parking aan de terminus van tram 44 (met gesloten fietsenstalling), is vertraagd door plannen van de Regie der Gebouwen om deze parking uit te breiden met 200 plaatsen voor het KMMA. We vragen om deze parking te bouwen (grondgebied Wezembeek-Oppem) in de hoogte of in de diepte om het omliggend groen niet aan te tasten. Zodra de permanente parking aan de terminus van tram 44 er ligt, wordt het terrein van de tijdelijke parking opnieuw hersteld in zijn oorspronkelijke staat en nog liever verbeterd met een speeltuintje en meer groen.
  • Bestemming grond rusthuis Hertenberg wijzigen naar natuurgebied.
 • Toegankelijk en aangenaam groen:
  • Elke basisschool krijgt een groene speelplaats. Want een groene, uitdagende en avontuurlijke speelruimte op school heeft tal van voordelen. Een prikkelende inrichting daagt uit tot gevarieerd spel: klauteren en klimmen, lopen, springen. Geborgen hoekjes nodigen uit tot fantasie- en rollenspel. Kinderen kunnen er ook gewoon rust vinden.
  • De mooie speeltuin in de Koninklijke Moestuin (naast het gemeentehuis) is voor ons nog niet helemaal af. Het stukje bos achter de speeltuin zou ingericht kunnen worden als speelbos zodat de kinderen ook daar hun energie kwijt kunnen.
  • Vandaag kan je op het einde van het Park een voetweg volgen langs de Voer. In Vossem aan de Dorpsstraat eindigt het wegje en moet je even langs de Dorpsstraat. Waarna je het voetwegje weer kan volgen. Het zou een meerwaarde zijn het wegje door te kunnen trekken langs de Voer, minstens tot aan de Dorpsstraat.
  • Op een aantal plaatsen in Tervuren kunnen volkstuintjes worden gerealiseerd (of gefaciliteerd). Dit zijn ideale plaatsen om te zorgen voor sociale cohesie en kennismaking met één van de belangrijkste systeemdiensten van de natuur: voedsel.
  • Het Park van Tervuren en het Zoniënwoud zijn twee zeer grote stukken natuur. De belevingswaarde ervan kunnen we opwaarderen aan de hand van banken, picknicktafels, … (dit kan eventueel via het “schenken” van banken door derden ter nagedachtenis van overledenen). Het herstellen van het houten brugje over de lange vijver in het Park is een kleine moeite voor een prachtige (foto)locatie.
  • We willen bestaande of nieuwe plantvakken vullen met eetbare planten (bv. aardbeien), kruiden of fruitbomen. We laten de Tervurenaar letterlijk van de natuur proeven. Een fijne manier om elke bewoner dichter bij de natuur te brengen!
  • Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers. Tervuren ligt bezaaid met trage wegen. Samen vormen al die veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen, bospaden en doorsteekjes een dicht netwerk waar zachte weggebruikers graag fietsen en wandelen. In Tervuren zijn ze nog niet allemaal geïnventariseerd en benoemd. Tijd om er verder werk van te maken en om ze kenbaar te maken.
 • Dier- en plantvriendelijk
  • Het beheer van het groen in Tervuren staat vaak in functie van de praktische overwegingen. Door meer rekening te houden met de natuurwaarde bij de planning kan men de natuurwaarde vergroten. Zo kunnen bermen bijvoorbeeld mooie bloemenvelden worden in plaats van saaie gemillimeterde grasperken. Dat is mooier om naar te kijken en goed voor de biodiversiteit. De middenberm van de Tervurenlaan zou zo’n prachtig bloemenveld kunnen worden.
  • Uitvoering geven aan het charter diervriendelijke gemeente:
   • Bevoegdheid dierenwelzijn expliciet toekennen aan een schepen
   • Binnen de politie een contactpersoon aanduiden voor dierenwelzijn
   • Sensibiliseren rond het steriliseren van katten
   • Geen circussen of kermissen met dieren toelaten
   • Bij overpopulatie van duiven, duiventillen plaatsen met het oog op ei-manipulatie
   • Via Info Tervuren regelmatig communiceren over dierenwelzijn
   • Geen vuurwerk toelaten
   • Voldoende hondenlosloopzones voorzien en communiceren dat honden enkel in die zones van de leiband mogen.
  • Bijkomend vragen we om de richtlijnen over het voederen van dieren in het Park beter te communiceren.
  • We organiseren sessies in scholen ter bewustwording van het nut van de natuur (planten, dieren, ecosystemen,…)
  • Het gebruik van pesticiden is voor de gemeente verboden sinds begin 2015. Voor particulieren is er geen verbod. Als gemeente kunnen we sensibiliseren en alternatieven aanreiken zodat alle Tervurenaren overgaan tot pesticidenvrij Dat kan bijvoorbeeld via informatie in het infoblad of door workshops te organiseren of te ondersteunen.
 •  Openbare verlichting: We evalueren het masterplan voor de openbare verlichting. Straatverlichting wordt zoveel mogelijk vermeden, zeker in buitengebied.
 •  Afval:
  •  Tegen het einde van de legislatuur moeten alle gemeentelijke aankopen circulair zijn (circulaire economie).
  • Onderzoeken of we reclamedrukwerk in de bus kunnen verbieden tenzij er een sticker plakt met de boodschap dat de bewoner wél reclamedrukwerk wenst. We draaien met andere woorden de regel om, net zoals in Amsterdam.
  • Stimuleren van composteren, kippen, herbruikbare luiers,...
  • Uitleendienst organiseren/stimuleren (grasmaaier, boormachine, kinderfietsjes,…).
  • Tervuren shopping bag invoeren en plastic zakken verbieden.
  • Herbruikbare bekers zijn verplicht tijdens alle gemeentelijke of door de gemeente ondersteunde evenementen.
  • Informatie van Interrand ook in andere talen (vaak veel verwarring bij buitenlanders).
  • We treden toe tot de statiegeldalliantie en pleiten voor het invoeren van statiegeld.
  • 3-wekelijkse ophaling roze zak voor zachte en harde plastics. Ophalen hout en snoeihout op afroep.
 • Vandaag is de rioleringsgraad in Tervuren bijna 97%. Een riolerings- en zuiveringsgraad van 100% tegen het einde van de legislatuur moet mogelijk zijn. We geven hierbij prioriteit aan de lozingen die nu nog in de Voer plaatsvinden.
 • Aanpak zwerfvuil
  • Peter- en metersysteem van zwerfvuilzones verderzetten.
  • Reglement zwerfvuilacties of beloning voor ruimen zwerfvuil in cheques bij lokale handelaars.
  • Bewustmakingscampagnes tegen zwerfvuil ( aan kruispunten).
  • Strenger aanpakken sluikstorten (GAS-boetes).

Om dit alles mogelijk te maken zijn voldoende medewerkers nodig die verantwoordelijk zijn voor natuur, milieu en duurzaamheid, zowel binnen het gemeentepersoneel als bij de politie (handhaving). Milieuverenigingen zoals Natuurpunt betrekken we actief bij het beleid.

terug naar overzicht