Ik ben niet meer van de jongste

terug naar overzicht

Onze visie

In Tervuren is er, zoals elders in Vlaanderen, ook sprake van een toenemende vergrijzing. Gezond en gelukkig oud worden vraagt een beleid dat is afgestemd op je specifieke behoeften: de nodige thuisdiensten om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen, leuke en betaalbare activiteiten overdag, ook toegankelijk voor wie minder mobiel is. En dit in een aangename en veilige omgeving.

Concrete maatregelen

  • We zetten volop in op ontmoeting. Naast de buurtwerking willen we ook een ontmoetingscentrum in de vorm van een “erkend lokaal dienstencentrum” opzetten in het centrum van Tervuren, en daarnaast moet er ook aandacht zijn voor activiteiten in de deelgemeenten. Ook een (wekelijks) sociaal restaurant maakt hier deel van uit.
  • We zetten de strijd tegen eenzaamheid verder met o.a. het project “buren bezoeken buren”, waarin vrijwilligers belangeloos een babbeltje gaan slaan bij 80-plussers. Ook leuk is het project “Fietsen zonder leeftijd” waarbij mensen die niet (meer) zo mobiel zijn, worden opgepikt door een fietsriksja. Zo wordt de leefwereld van de doelgroep weer wat groter en onderweg is er tijd voor een babbeltje.
  • Ouderen willen nog actief zijn. Een grote groep ouderen wenst te participeren aan het ruim aanbod aan activiteiten in de gemeente, maar dan bij voorkeur tijdens de dag, zeker in de winter. Het aanbod aan activiteiten tijdens de dag in CC De Warandepoort moet daarom geïntensiveerd worden. Voor de financieel zwakkeren mag een lidmaatschapsbijdrage of een ingangsticket geen drempel vormen. Daarom moet Tervuren, door samenwerking met andere gemeenten, het instrument van de Uitpas De Uitpas geeft recht op extra kortingen. Verenigingen die kortingen geven aan financieel zwakkeren moeten hierin ondersteund worden door het subsidiesysteem.
  • Ouderen willen zo lang mogelijk gezond zijn zonder financiële problemen. Daarom zijn informatieverschaffing over valpreventie, voedingspatronen en medicijngebruik van groot belang. Dit kan gebeuren i.s.m. de welzijnsraad, en met extra aandacht voor de financieel zwakkeren. Cruciaal hierbij is thuiszorgoverleg met de betrokkene zelf, zijn/haar mantelzorgers en alle betrokken professionelen.
  • Ouderen willen mee met hun tijd. Dit betekent ook mee participeren aan de digitale wereld. De gemeente moet meer opleidingen en andere initiatieven nemen om de digitale kloof te verkleinen. Tegelijkertijd mag de communicatie op de traditionele manier niet verwaarloosd worden, ten behoeve van de Tervurenaars die niet meer willen of kunnen overschakelen op de digitale communicatie.
  • Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Dit vereist vooreerst een goede omkadering via het aanbod van thuiszorg. We blijven de thuisdiensten verder uitbouwen en ondersteunen ook verder de mantelzorger. (Lees hierover meer in het hoofdstuk “Ik ben zorgbehoevend of ik zorg voor een dierbare’). Maximale info over de dagcentra en de assistentiewoningen moet verspreid worden. Verder zijn aanpassingen aan de woning cruciaal. . Daarom moeten we inzetten op sensibilisering, informeren over premies voor aanpassingswerken, isolatie, energiebesparende maatregelen enz. Hiervoor zetten we de werking van het woonloket via woonwijzer verder. Mensen die wensen te investeren in een kangoeroewoning moeten maximaal ondersteund worden.
  • Ouderen wensen meer veiligheid thuis en op straat. We zetten in op ongevallenpreventie thuis door hierover meer info te verspreiden. Buitenhuis werken we aan veilige voet- en fietspaden, goed aangeduide oversteekplaatsen, trager verkeer, voldoende parkeerplaatsen voor gehandicapten en goede straatverlichting. Meer politietoezicht is onontbeerlijk. Om te kunnen ingrijpen op dringende gezondheidsproblemen is het plaatsen van automatische externe defibrillatoren op meerdere en goed toegankelijke plaatsen van levensbelang.
  • Ouderen wensen een aangepaste mobiliteit. Er moet specifieke aandacht zijn voor de (minder mobiele) oudere. Zolang zij kunnen, moeten zij als voetganger of fietser kunnen genieten van goede voetpaden, veilige trage wegen en fietsverbindingen. De uitvoering van de voetpadenstrategie moet dit netwerk sterk verbeteren. Daarnaast is een goed openbaar vervoer van groot belang bij ouderen. De verbinding tussen Moorsel en het centrum en tussen Moorsel en Gasthuisberg blijft een te verbeteren punt. Hierover moet de gemeente in dialoog gaan met De Lijn en moet er onderzocht worden of de gemeente hierin ook niet zelf initiatief kan nemen in het kader van de vervoersregio Leuven, waar Tervuren toe behoort. Voor de (zorgbehoevende) oudere die afhankelijk is van zijn wagen, moet er voldoende parkeergelegenheid zijn, al dan niet met parkeerkaart. Minder mobiele ouderen met een lager inkomen kunnen beroep doen op de mindermobielencentrale. Deze moet meer kenbaar gemaakt worden.
  • De inspanningen om de toegankelijkheid van openbare gebouwen en winkels aan te passen aan minder mobiele personen moeten geïntensiveerd worden. Hierbij moet specifiek gekeken worden naar de toegang voor rolstoel- en rollatorgebruikers. Hetzelfde geldt voor het publieke domein: straten en pleinen.
  • In het netwerk van wandelwegen en functionele verbindingen zijn rustbanken om even te verpozen cruciaal. Het rustbankenplan afgeleverd door de SAR in deze legislatuur moet verspreid over de volgende legislatuur uitgevoerd worden.

En verder hebben ouderen dezelfde wensen als alle andere Tervurenaars wat betreft een groen, proper en veilig Tervuren. Lees ook “Ik fiets en wandel graag”, “Ik shop graag” en “Ik ben een natuurliefhebber”.

terug naar overzicht