Meerjarenbegroting goedgekeurd

Meerjarenbegroting goedgekeurd

Het gemeente- en OCMW-bestuur hebben de meerjarenbegroting 2014-2019 goedgekeurd. Hieronder vind je informatie over wat we de komende jaren mogen verwachten in onze gemeente, zowel op praktisch als financieel vlak. Om niemand te overvallen met té veel informatie, zetten we alvast enkele toekomstplannen op een rijtje. Administratief centrumHet administratief centrum van Tervuren zal een ambtenaar voor Vlaams beleid, integratie en gemeenschapsvorming aanstellen. Daarnaast zal iedereen er terechtkunnen voor talrijke infoavonden rond wonen, energie en duurzaamheid. De openingsuren van het AC worden afgestemd op maat van de burger.

Op digitaal vlak wordt een aparte en meertalige toeristische website ontwikkeld. Ook het geautomatiseerde klantbegeleidingssysteem wordt verfijnd.

Jeugdwerking en infrastructuur

Het gemeentebestuur zal de komende jaren alles in het werk stellen om Tervuurse sportclubs te ondersteunen in de kwalitatieve uitbouw van hun aanbod en werking. Er komt een financiële ondersteuning door middel van een subsidiereglement, ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding (JSC en JSB).
Ook de opwaardering en inrichting van de speelinfrastructuur staat op de agenda. Zo zullen de speeltuinen op de sites van Diependal en Nettenberg uitgebreid worden. Deze laatste krijgt ook een grondige renovatie, evenals de speeltuin van Moorsel. Hier voorziet het gemeentebestuur bovendien nieuwe infrastructuur. Steenberg mag een mini pitch verwachten. De Moestuin naast het administratief centrum krijgt een volledige groene speeltuininvulling voor jong en oud, met een overdekte ruimte.

Erfgoed, natuur en cultuur

Het erfgoed in onze gemeente krijgt in de meerjarenbegroting ook de nodige aandacht. Er zal een erfgoedcommissie komen die onder andere nauw toeziet op de herwaardering van de Kasteelsite en de restauratie van de parkmuur, poort en 'School van Tervuren'dreef.
Er komt een visienota rond de Tervuurse trage wegen. De begraafplaatsen krijgen een milieuvriendelijke herinrichting. Daarnaast wil het gemeentebestuur werk maken van een verhoogde waterkwaliteit, onder meer door bij wegwerken de lozing van afvalwater in de Voer te beperken. Ook zal er meer oog zijn voor de waterkwaliteit in natuurgebieden en oppervlaktewater. Zo zal onder andere het 12 Apostelbos eindelijk enkel zuiver regenwater te slikken krijgen.
Het culturele leven in Tervuren krijgt een boost. Er komt onder meer een Kunstproject langs de Voer. Dorps- en wijkfeesten krijgen de nodige ondersteuning. Voor het gemeenschapscentrum streeft de meerderheid naar de titel van cultureel centrum, met daarbovenop een online inschrijvings- en reservatiesysteem voor het toekomstige vrijetijdscentrum. De nieuwe bibliotheek zal over een zelfuitleenbalie en RFID-systeem kunnen beschikken. Gezien we in 2014 stilstaan bij het begin van de Eerste Wereldoorlog, zullen ook hierrond enkele activiteiten uitgewerkt worden. Verder voorziet de gemeente een opleiding 'evenementencoach'.

Het uitzicht van Tervuren

Onze gemeente krijgt de komende jaren tuinen en aanverwante functionaliteiten op verschillende locaties. Er komen uitgewerkte visies en planinstrumenten voor de herinrichting van de dorpskernen en overige ruimten. Ook de zwakke weggebruiker krijgt de nodige aandacht. Zo zijn de aanleg van fietpaden op de N3, de Tervurenlaan, de Lindenberg in Vossem en de Waalsebaan (tussen Sterrebeek en Moorsel) voorzien en zullen nieuwe voetpaden aangelegd worden. Ook het voetpadenreglement krijgt een verdere concretisering.

Wonen, werken en leren

Jonge gezinnen die in Tervuren komen of blijven wonen, kunnen een beroep doen op een verwervingspremie van 5.000 euro. Startende zelfstandigen en handelaars komen in aanmerking voor een subsidie . Het volwassenonderwijs krijgt de nodige stimulans en zal mogelijkerwijs nieuwe lokalen ter beschikking krijgen op de toekomstig te ontwikkelen site van Panquin. Het bestuur bekijkt of ze bijkomende middelen kan vrijmaken om deze ruimte met historische context te verwerven.
Tervuren verwelkomt ook veel buitenlandse nieuwkomers. Daarom werd aan het begin van het jaar de klankbordgroep Vlaams karakter, integratie en gemeenschapsvorming in het leven geroepen. Dit gezelschap van binnen- en buitenlanders denkt na over initiatieven die het voor anderstaligen makkelijker en aangenamer maken om te integreren. Zo is er aandacht voor een othaaldag van nieuwe inwoners, de Europadag en veel meer.

Zorg en welzijn

Ook op vlak van zorg en welzijn zal Tervuren een tandje bijsteken. Het OCMW geeft een verdere invulling aan Tervuren als "gezonde gemeente" door het opzetten van sensibiliserende en preventieve initiatieven, onder impuls van de Welzijnsraad.
De sociale dienst zet in op de verbetering van de sociale cohesie. Zo komt er een buurtproject in wijk Groenveld (Moorsel) en de introductie van burenbemiddeling in Tervuren. Ook moeten verschillende gemeentelijke diensten toegankelijker en betaalbaar worden voor kansarmen. Het OCMW probeert structureel de strijd aan te gaan met de toenemende energiearmoede, onder meer door het aanbieden van gratis energiescans aan kansarme gezinnen.
Naast de professionele zorg zal het OCMW initiatieven voorzien om de talrijke mantelzorgers, die zich inzetten voor een zorgbehoevend familielid of buur, te ondersteunen en waarderen.
Onze gemeente zal meer mogelijkheden creëren voor kinderopvang door loket kinderopvang en investeringen in de bouw van een nieuwe kindercrèche onder het woonzorgcentrum Zoniën te voorzien. Het woonzorgcentrum wordt uitgebreid met een nieuwe vleugel van 50 bijkomende bedden.
Met de verdere invulling van de nieuw assistentiewoningen aan de Vlonder en de versterking van thuisdiensten zal het zorgaanbod voor onze verder vergrijzende bevolking verbreed en verdiept worden.
Tenslotte onderzoekt het OCMW, in samenwerking met de seniorenaviesraad, de mogelijkheden naar ontmoetingsruimten en gelegenheden (sociaal restaurant, dienstencentrum) voor ouderen, als een gedeeltelijk antwoord op de vereenzaming en het isolement van een belangrijke groep onder hen.

Laat van je horen

De burgemeester en schepenen komen naar jou toe. Twee keer per jaar zullen zij in elke deelgemeente meer uitleg geven over wat er reilt en zeilt binnen Tevuren, tijdens het 'Babbelcafé'. Ook is iedereen vrij om vragen te stellen aan de leden van het college, voor aanvang van de gemeenteraad. Deze vindt elke laatste donderdag van de maand plaats in het administratief centrum.
Om het nieuwe jaar goed in te zetten zijn alle inwoners van Tervuren meer dan welkom op de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente, die plaatsvindt op 5 januari. Dit is ook een idee van Groen+, dat zijn weg gevonden heeft in de nieuwe beleidsploeg.
Op 26 januari ontvangen we iedereen graag in het Spaans Huis, voor de Nieuwjaarsreceptie van Groen+ Hoe je het ook draait of keert, er is veel om naar uit te kijken de komende maanden en jaren in Tervuren.