Standpunt van Groen+ m.b.t. Masterplan en bouw Administratief Centrum

Standpunt van Groen+ m.b.t. Masterplan en bouw Administratief Centrum

Standpunt van Groen+ met betrekking tot Masterplan en bouw Administratief Centrum. Het Masterplan, de verschillende bouwprojecten die deze legislatuur plant en de financiële gevolgen baren menig Tervurenaar zorgen. Terecht!Ook Groen+ heeft bedenkingen en wil deze graag delen, zodat de kiezer zich een mening kan vormen over dit project . Het zal Tervuren de komende decennia belasten. Ook zal dit Masterplan het uitzicht van onze gemeente grondig veranderen.

1. Nieuw Administratief Centrum

Het valt moeilijk te ontkennen dat de huisvesting van de huidige gemeentelijke administratie achterhaald was. Het volledig uitgeleefde en weinig energiezuinige gebouw was niet aangepast voor personeel, noch voor de bevolking.

Dat er uitgekeken moest worden naar een alternatief is onbetwistbaar. Daarom werden de plannen voor de bouw van een nieuw administratief centrum (AC) door de vorige meerderheid (2001-2006), waarin ook Groen+ (groenen en onafhankelijke leden) zetelde, in 2003 opgestart.

De plaats van de constructie en het gebouw zoals het momenteel (grotendeels) is opgetrokken, waren het resultaat van een breed democratisch overleg. Alle partijen , meerderheid en oppositie,  en diverse Vlaamse overheden, waaronder de Vlaamse bouwmeester, kregen inspraak.

In 2006 kwam er een nieuwe meerderheid, zonder Groen+, die deze plannen vooral op financieel niveau herwerkte. Zij opteerden voor een zogeheten PPS ? constructie, een samenwerking tussen de private en publieke sector. Door het project in handen te geven van een autonoom gemeentelijk bedrijf werden de financiering en de bouw aan de controle van de gemeenteraad onttrokken. De huidige meerderheid sloot een zogenaamde promotieovereenkomst af met Bexit, het zogeheten autonoom gemeentelijk bedrijf. Dit bedrijf wordt beheerd door het directiecomité, samengesteld uit de leden van het college van burgemeester en schepenen. In de raad van bestuur van Bexit zijn alle partijen vertegenwoordigd. Toch lijkt de besluitvorming veel minder transparant en zeker niet publiek.

Volgens de huidige meerderheid biedt deze manier van werken voordelen. Zo is er een vermindering van de kostprijs, door de recuperatie van BTW. Ook verlegt deze promotieovereenkomst de risico's inzake financiële haalbaarheid en realisatietermijn van de gemeente naar de private projectontwikkelaar.

Het is in dit kader dat het AC, dat voorlopig bijna 9 miljoen euro kost, werd gebouwd. Maar er zijn nog enkele bijkomende aspecten aan het bouwverhaal van het nieuwe gemeentehuis.

2.. Bouwwoede

De bouw van het AC kadert in het zogeheten Masterplan. Hierbij maakte men enerzijds een volledige inventaris van het gemeentelijk patrimonium, met het oog op de verkoop ervan. Anderzijds voorziet het Masterplan de bouw van een resem gebouwen, zowel in de publieke (vrijetijdscentrum, parking) als in de private sfeer (congreszaal(?), serviceflats en woningen).

Groen+ ziet geen enkel probleem in het inventariseren van patrimonium, het vernieuwen van infrastructuur die niet langer beantwoordt aan hedendaagse energienormen of het bouwen van woningen (al dan niet voor ouderen). Wel moet men volgens Groen+ bij zulke projecten rekening houden met de volgende uitgangspunten:

 - opteren voor infrastructuur die ten dienste staat van de gemeenschap;

- aan een verantwoorde prijs;

- met voldoende democratische controle op de besluitvorming.

Zo heeft Groen+ vanuit de oppositie de bouw en financiering van serviceflats in het centrum van onze gemeente volledig gesteund. Dit project werd, in tegenstelling tot andere dossiers, transparant besproken binnen de OCMW-raad. Ouderen kunnen op deze manier over zorgwoningen beschikken en dit in het hart van ons dorp.

Ook de verkoop van verouderde infrastructuur, zoals het oude AC op de Brusselsesteenweg, is perfect verdedigbaar, mits men ook hier een doorzichtig beleid voert en opteert voor de uitbouw van bouwwerken die ten dienste staan van de bevolking. M.a.w. niet enkel van bouwpromotoren.

Er zijn ook kritische bedenkingen te formuleren.

Men beweert dat het financieel voordelig is om te werken met de bovenvermelde constructies. Maar men verzwijgt aan zijn burgers dat zij ook zullen meebetalen voor een congrescentrum, dat onderdeel uitmaakt van de deal die werd gesloten met de privésector.

Groen+ is niet tegen doordachte oplossingen die een gezond financieel evenwicht nastreven. Maar als men het voorstelt alsof alle bouwwerken zelfbedruipend zijn, draait men de burgers een rad voor de ogen. Zeker wanneer men bijvoorbeeld de inkomsten van een parking voor 227 wagens budgetteert aan een bezetting van 75% betalende klanten van 7u 's ochtends tot 1u 's nachts. Om niet te vermelden dat een betaalparking aan de rand van het centrum ontegensprekelijk implicaties heeft voor het parkeerbeleid in onze volledige gemeente. Als men vertelt dat de bouw van dit AC per Tervurenaar zo'n 400 euro gaat kosten, maar men vergeet de kosten van omgevingswerken en parkeerinfrastructuur, dan is dit niet ernstig te nemen.

Als men de schuldgraad of het volume aan leningen bekijkt die de gemeente aan het opbouwen is om al deze projecten te bekostigen, dan doet dit vrezen voor de toekomstige generaties. Zij zijn degenen die deze  kosten gedurende decennia moeten dragen, met daarbovenop de hypothekering van diverse andere projecten.

Groen+ heeft daarnaast een fundamenteel probleem met het weinig democratische gehalte betreffende de wijze waarop de meerderheid haar plannen doorvoert. Zo diende men onlangs blijkbaar de bouwaanvraag in voor een vrijetijdscentrum, met cultuurzaal en bibliotheek, en voor een ondergrondse parking. Deze plannen werden nooit voorgelegd op de gemeenteraad. Deze heeft enkel mogen instemmen met het voorzien van budgetten van respectievelijk 7 en 5,7 miljoen euro. Deze bedragen zijn ondertussen overschreden door niet voorziene meerwerken.

De houding van diverse meerderheidspartijen in deze zaak is onbegrijpelijk.

De partijen van de meerderheid beweren een gezond financieel evenwicht na te streven. Daarom lijkt het onbegrijpelijk dat deze bouwprojecten een meerkost met zich meebrengen, waarvan het einde amper in zicht is. Zeker nu niemand kan ontkennen dat er nog andere noden zijn in onze gemeente.

Bepaalde partijen hebben bij het oorspronkelijke bouwproject van het AC kritiek geuit wegens te duur en te groot. Bij de start van het project, in juni 2003, werd een bedrag van 5,5 miljoen euro vooropgesteld?

Wij nodigen iedereen uit om de plannen en de kostprijs, van wat al uitgevoerd is, te bekijken. Hetgeen wat nu nog op de tekentafel ligt kost een veelvoud van het oorspronkelijke project.

Samengevat, wij hopen dat het gezonde verstand en de rede zullen primeren in de volgende legislatuur. Zo kan de nieuwe meerderheid dit Masterplan evalueren in al zijn aspecten, zowel op bouwtechnisch als financieel vlak. Een nieuwe meerderheid kan immers, na grondig onderzoek, de beslissingen nemen die zich opdringen en dit in het belang van de Tervurenaar die wil dat zijn gemeente gezellig en betaalbaar blijft.