vragen van Tervurenaars

Onze campagne is al een aantal weken aan de gang en onze zichtbaarheid in de gemeente neemt met de dag toe. Via allerlei wegen heeft Groen+ al een aantal specifieke vragen gekregen. Uiteraard hebben we deze zo snel mogelijk beanwtwoord. We pleiten niet voor niets voor transparantie, communicatie en participatie ;-). We dachten dat iedereen deze vragen en antwoorden wel interessant zou vinden, daarom hebben we ze hieronder opgesomd. Veel leesplezier!  Wat voor oplossing kunt u aanbieden voor het parkeerprobleem op de Brusselsesteenweg, gelinkt aan de avondlessen van het CVO in het GITO?

 Lokalen dubbel gebruiken is een goede zaak. Avondonderwijs kan men perfect geven in klaslokalen die 's avonds leeg staan. Het spijtige is echter dat veel mensen met de wagen komen, terwijl het openbaar vervoer toch heel wat mogelijkheden biedt. Er loopt momenteel een plan om het Gito te verhuizen naar de site naast de BSB. waarbij men de huidige inplanting zou omvormen tot een wooncomplex. Enerzijds kunnen we ons vinden in een herlocalisatie van de school en het creëren van bijkomende woongelegenheid in het centrum. Anderzijds zal deze verhuis op de N3 wellicht voor bijkomende verkeersproblemen zorgen. Maar het zal alvast het 'zoekverkeer' van de avondcursisten oplossen.

 

Wat is het beleid omtrent kinderopvang in Tervuren, betaalbare kinderopvang in de buurt zonder op wachtlijsten te moeten staan alvorens er zelfs van een zwangerschap sprake is?

Kinderopvang is een heikel punt en inderdaad een serieus probleem. Groen+ heeft niet het gevoel dat de huidige meerderheid hiervan echt werk heeft gemaakt.

Je zal in ons programma lezen dat wij (samengevat) voorstander zijn van

- een globale en geïntegreerde aanpak i.s.m. Kind en Gezin;

- de heropstart van het netwerk van onthaalouders;

- de opstart van een gemeentelijk kinderdagverblijf;

- het inrichten van een centraal loket voor vragen en coördinatie kinderopvang.

Of we hiervoor centen vinden, hangt af van de beleidsopties die de nieuwe meerderheid zal nemen.

Voor Groen+ zal dit primeren op uitstraling en prestige. Wat op zich ook zin kan hebben voor zover dit echter deel uitmaakt van een goed evenwicht in het beleid.

 

Wat is het beleid omtrent infrastructuurwerken, mobiliteit voor de voetganger (met of zonder kinderen, slecht te been...) en wat is er nog voorzien in het masterplan qua speeltuinen en ontmoetingsplaats voor jonge ouders? Een gemeente met zoveel ruimte die graag jonge gezinnen wil aantrekken, kan toch niet anders dan hiermee iets te doen tijdens één van de vele prestigieuze renovatiewerken?

Groen+ vindt mobiliteit, zeker voor zwakke weggebruikers, een absolute prioriteit. Onder impuls van Groen+ werden in het vorige bestuur diverse buslijnen (Snelbus 410, Druivenlijn naar Zaventem, aansluiting centrum op 315 en 317, enz) i.s.m. De Lijn opgestart. De wandelpaden die je langs de Voer in Tervuren vindt, zijn een initiatief van Groen+, opgestart onder de vorige meerderheid en deels nog uitgevoerd door de huidige meerderheid.

Mijn persoonlijk idee is dat we dit nu moeten doortrekken door de kazerne zodat we een fiets- en wandelpad krijgen dat bij wijze van spreken, ontspringt aan de bronnen van de Voer om te eindigen waar de Voer zich in de Dijle stort in Leuven!

Groen+ wenst een studie te laten uitvoeren om na te gaan hoe het centrum van Tervuren autoluw kan gemaakt worden en de infrastructuur voor mensen (die moeilijk te been zijn) kan verbeteren. Dit met voorrang voor fietsers en voetgangers.

Ik wil hierbij ook een lans breken voor ouderen die, meestal met de wagen, vragende partij zijn om met hun voertuig zo dicht mogelijk bij hun bestemming (bakker, warenhuis, kapper, enz) te geraken.

Een moeilijke maar niet onmogelijke evenwichtsoefening.

 

Waarom ijvert Groen+ voor een meertalige bibliotheek? Ik dacht dat die al redelijk meertalig was: Franse, Duitse en Engelse boeken....Zou het niet eenvoudiger zijn om te investeren om iedereen ertoe aan te zetten om onze taal, het Nederlands, aan te leren . Zo houdt men de dingen eenvoudig.

Een meertalige bibliotheek staat ten dienste van alle inwoners, dus ook van de Nederlandstaligen die andere talen willen leren. Er is niemand van ons, ook de (van oorsprong) anderstaligen op onze lijst niet, die het Nederlandstalig karakter van onze streek in vraag stelt, integendeel. Wel denken we dat we vooral met positieve signalen anderstaligen kunnen aanzetten om het Vlaamse karakter van Tervuren te respecteren. Het is heus niet met het aanbieden van een rijke bibliotheek dat we Tervuren zullen verfransen of verengelsen. Wat anderstaligen overigens bij hen thuis spreken is hun zaak en hun volste recht.

 

Ik stel voor dat het Voerwegje in Vossem volledig wordt doorgetrokken van Tervuren naar Leefdaal: een mooie, groene en veilige wandelweg tussen Leuven en Tervuren. Zou haalbaar moeten zijn.

Groen+ maakte tijdens de vorige legislatuur al werk van het Voerpad. Ook voor de komende jaren stellen we het doortrekken van het Voerpad voorop. Groen+ wil werk maken van trage wegen in Tervuren. Uiteraard hebben we nog andere voorstellen om het de zwakke weggebruiker aangenamer te maken zich te verplaatsen.

 

Spijtig dat momenteel de kazerne Panquin dit wandelpad onderbreekt. Het zou fijn zijn mocht ook hier een doorgang van de pastorij naar het park komen.

Het Voerpad doortrekken is een project dat we graag zouden afwerken. Dit kunnen we zeer zeker aankaarten bij de militairen. Momenteel is Panquin nog steeds militair gebied en dus in theorie niet te betreden.  Groen+ wil met de betrokken partijen rond de tafel gaan zitten om te kijken wat mogelijk is. 

 

 

Ik stel voor dat er werk gemaakt wordt van de verlenging van het fietspad vanuit Bertem tot Tervuren centrum. Fieters op de rijbaan (70km/u) vormen een levensgevaarlijke situatie voor iedereen.

 Het verhaal van de heraanleg van de N3 op het grondgebied van Tervuren dateert al van 1984 (!). In 2002, met Groen+ in de meerderheid, is er een begin gemaakt met een studie voor de heraanleg op het stuk tussen de jazzfontein/rotonde en de Gordaallaan/Q8. Vandaag liggen, voor zover bekend, nog steeds enkel plannen klaar voor dit gedeelte van de steenweg. Met Groen+ in de meerderheid zullen we aandringen op start studie deel 2de, in overleg met Gewest, ook al blijft het een complex dossier (onteigeningen? quid OV?subsidies voor rioleringen?) en een realisatie ook van dit deel binnen redelijke termijnen.

 

Diegene die zorgt voor dalende huurprijzen, meer sociale woningen, dat eigen volk terug recht heeft op sociale woningen en een buslijn tussen Duisburg en Leuven: krijgt mijn stem !!!

Er moet inderdaad meer aandacht gaan naar sociale huisvesting. Vooral ontwikkeling gebieden in Tervuren/Vossem moet dringend bekeken worden. Wat prioriteit eigen inwoners betreft, recent (08/12) keurde deze meerderheid een toewijzingsreglement goed. Ons inziens too late en too little. Busvervoer is voor ons steeds een prioriteit geweest. Onder impuls van Groen+ werden in CBS 2001-2006 de snelbus, druivenlijn e.a. met De Lijn afgesproken. Verbinding Duisburg-Leuven is mooi en kan op onze steun rekenen.