Ik ben een wereldburger

Terug naar overzicht

Onze visie

Onze Tervuurse gemeenschap omvat meer dan 5500 niet-Belgen met meer dan 100 verschillende nationaliteiten. De diversiteit blijft sterk toenemen. Dit is vooral een troef die we in alle aspecten van het rijke Tervuurse leven moeten uitspelen. Ons uitgangspunt is dat we ten volle moeten inzetten op verbinding tussen burgers, buren van de verschillende wijken en achtergronden.

Concrete maatregelen

 • Onbekend is onbemind. Daarom is het zo belangrijk om onze inwoners met elkaar in contact te brengen. In de legislatuur 2012-2018 zijn er een aantal nieuwe initiatieven ontstaan, dankzij Groen+. Deze blijven bestaan maar worden geëvalueerd om ze te verbeteren:
  • de financiële en logistieke ondersteuning voor straat-, buurt- en wijkfeesten,
  • het Tervuren Welkom team,
  • de steun aan het verenigingsleven,
  • Café combinne
 •  Sociale cohesie wordt het beste bereikt dicht bij de mensen. Daarom zetten we ten volle in op buurtwerking. We bouwen het buurthuis in Moorsel Groenveld verder uit en nemen ook initiatieven in andere wijken, te beginnen met de Ravensteinwijk. Buurthuizen worden professioneel begeleid door een buurtwerker, die een netwerk aan vrijwilligers vormt met een goede voeling met de wijk. De diversiteit in de wijk wordt benaderd als een troef en niet als een probleem. De buurthuizen worden op termijn de spil van buurtgerichte zorg.
 • Spanningen in een wijk of buurt worden het best bestreden door bemiddeling. We bouwen de dienst burenbemiddeling verder uit en verkennen de mogelijkheden op vlak van buurtbemiddeling.
 • We kiezen voor een taalbeleid met een uitnodigend karakter. We stimuleren in alle diensten het gebruik van het Nederlands, zonder repressief op te treden. We gaan tegelijk waarderend en respectvol om met anderstaligheid. Taal is geen doel op zich, maar een middel tot integratie. Via laagdrempelige initiatieven kunnen nieuwkomers Nederlands oefenen. Initiatieven zoals Café Combinne moeten verder gepromoot worden. Een andere mogelijkheid is voor kleine kinderen om Nederlands te oefenen met senioren (naar het voorbeeld van Sint-Pieters-Leeuw). De kinderen krikken het niveau van hun Nederlands op en de senioren doorbreken hun eenzaamheid.
 • We bevorderen initiatieven die mensen samenbrengen: gemeenschappelijke tuinen, wasplaatsen, ontmoeting op pleinen, rustbanken, Repair Café, buurtkar,...
 • We zetten volop in op ontmoeting. Naast de buurtwerking willen we ook een erkend lokaal dienstencentrum opzetten in het centrum van Tervuren, met eveneens aandacht voor activiteiten in de deelgemeenten. Ook een sociaal restaurant maakt hier deel van uit.
 • Ook voor de integratie van asielzoekers willen we de (vrijwilligers van de) buurtwerking inzetten. Dit is reeds opgestart in Moorsel, waar een lokaal opvanginitiatief werd opgestart.  Hetzelfde kan ook in de Ravensteinwijk, van zodra de buurtwerking daar vorm heeft gekregen. Ook niet-buurtgebonden vrijwilligers kunnen daarvoor ingezet worden.
 • We willen meer werk maken van een actief vrijwilligersbeleid. Hierdoor zouden we sneller kunnen inspelen op maatschappelijke opportuniteiten. We denken hierbij o.m. aan het inzetten van een ambtenaar voor het actief matchen van vraag en aanbod.
 • Een samenleving is pas die naam waard als alle burgers, ook diegenen die wat meer ondersteuning nodig hebben, er volwaardig deel van (kunnen) uitmaken. Mensen met een handicap, zorgbehoevenden, kansarmen: ze hebben allen recht op een evenwaardige plaats in onze samenleving. Ook dit moet benaderd worden vanuit alle beleidsdomeinen. Bij kinderopvang ondersteunen we initiatieven op vlak van inclusieve kinderopvang, en verhogen we de inspanning op vlak van toegankelijkheid.
 • In Tervuren hebben we niet alleen oog voor het samenleven binnen Tervuren maar ook voor alle inwoners van de wereld. Bij het opstellen van de beleids- en beheerscyclus en de meerjarenplanning voor de legislatuur 2019-2024 gebruiken we de Sustainable Development Goals als basis.
 • De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) wordt ook volgende legislatuur ondersteund door een halftijdse beleidsmedewerker. De beschikbare middelen voor sensibilisering in het Noorden blijven op eenzelfde peil. De middelen voor subsidies voor projecten in het Zuiden worden verhoogd met 1000 euro per jaar. De overige steun blijft gelijk. Tervuren is een Fair Trade-gemeente. De gemeente zal alles in het werk stellen om dit label te blijven behouden. Een concrete maatregel zou kunnen zijn om met Youca samen te werken.

Terug naar overzicht