Samenvatting Programma 2018

Terug naar overzicht

GROEN+ DOET ONZE GEMEENTE DEUGD!

Groen+ zorgt voor meer natuur en minder beton in Tervuren. We beschermen het waardevolle groen waarover we beschikken en zorgen voor meer en biodiverser groen. Dat met respect wordt behandeld, zodat iedereen kan genieten van een aangename, rustige en propere gemeente.

Concrete voorbeelden? De restauratie van het Warandepark, inclusief het herstel van de bruggen over de vijvers, een groene speelplaats voor elke school, een volledige voetweg langs de Voer, volkstuintjes en openbaar eetbaar groen, bloemenvelden voor meer biodiversiteit, een diervriendelijk en pesticidevrij tuinbeheer. En ook: veel strenger optreden tegen zwerfvuil, sluikstorten, hondendrollen, wildparkeren...

En de geluidsoverlast van vliegtuigen? We blijven pleiten voor een meer billijke verspreiding van het vliegverkeer en voor een vermindering van de CO2 uitstoot door de luchthaven en aanverwante activiteiten. Ook dit zal Tervuren deugd doen!

Maar we hebben nog veel meer plannen voor een nog mooier en groener Tervuren. Lees verder in het hoofdstuk “Ik ben natuurliefhebber”

 

… GEZOND & GELUKKIG IN TERVUREN

Groen+ staat voor een positief beleid, voor iedereen.

… KINDEREN hebben recht op ruimte om te spelen, een veilige schoolomgeving, gezond (en liefst lokaal) eten op school, ruimere uren om te zwemmen, … 

… JONGEREN hebben recht op veilig en kwalitatief openbaar vervoer, uitgaansmogelijkheden, nachtbussen (en een degelijk fuifreglement), ontmoetingsruimte, … En later, op een betaalbare woning.

… MAMA’S EN PAPA’S hebben recht op voldoende betaalbare kinderopvang, kwalitatieve naschoolse opvang, en een veilige, uitdagende en gezonde omgeving voor hun kinderen. 

… OUDEREN hebben recht op een beleid dat is afgestemd op hun behoeften: de nodige thuisdiensten om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen, leuke en betaalbare activiteiten overdag, ook toegankelijk voor wie minder mobiel is. En een rustbank hier en daar om te pauzeren...

… BEWONERS VAN EEN DEELGEMEENTE hebben dezelfde rechten, of het gaat om betaalbare kinderopvang of beter vervoer, om ouderenwelzijn of jeugd- en sportinfrastructuur. Je mag niet benadeeld worden omdat je in Moorsel, Duisburg of Vossem woont!

… WIE MINDER MOBIEL IS, wil ook genieten van alles wat er in Tervuren te beleven valt. Door rolstoelpodia te voorzien, toegankelijke toiletten of een busje dat minder mobiele inwoners naar evenementen en terug thuisbrengt, wordt dit gemakkelijker.  

Al deze elementen zijn zodanig in onze visie verweven dat je ze verschillende hoofdstukken van ons programma terugvindt.

 

… ELKE TERVURENAAR TELT MEE!

Groen + staat voor een open gemeente, waar iedereen zich welkom voelt en ècht gehoord wordt.

INSPRAAK VOOR IEDEREEN

Na het vragenhalfuurtje, waar elke Tervurenaar de gemeenteraad kan aanspreken, willen we nog actiever in dialoog gaan met alle bewoners. Kinderen bepalen mee welke speeltuigen in de speeltuin staan. Jongeren doen concrete voorstellen via een actievere jeugdraad. En volwassen burgers beslissen mee over wijkbudgetten en een deel van de begroting. Via burgerpanels denken ze mee over het beleid.

VLAAMS OF NIET, WE VERSTAAN ELKAAR

Er zijn Tervurenaars van wel 100 verschillende nationaliteiten! Wij kiezen voor een taalbeleid met een uitnodigend karakter (pictogrammen, Tervuren Welkom team, Café Combinne, …).

COMMUNICEREN IN MENSENTAAL

Voor een transparant en open beleid is duidelijk en verstaanbaar communiceren cruciaal. We maken werk van een vereenvoudiging van de ambtelijke taal, zodat elke burger gemakkelijker begrijpt wat de gemeente doet en waaraan ze haar middelen uitgeeft.

 

… INCLUSIEVE & DUURZAME MOBILITEIT

Want we moeten allemaal sàmen - en liefst veilig - door dat verkeer!

De ontwikkelingen op het vlak van wonen, werken en voorzieningen moeten gebeuren in functie van de knooppunten van het openbaar vervoer, en niet andersom. Als wonen en werken, winkelen, onderwijs en recreatie in elkaars buurt gebeuren, als belangrijke voorzieningen goed bereikbaar zijn, dan hebben we vanzelf veel minder (auto)verplaatsingen nodig om mobiel te zijn.

… TE VOET: uitvoering van de voetpadenstrategie zodat de komende jaren voetpaden worden (her)aangelegd waar ze het meest dringend zijn.

… MET DE FIETS: fietsstraten en schoolstraten maken Tervuren veiliger, niet alleen voor onze kinderen, maar voor iedereen. Fietsparkeerplaatsen en (gesloten) fietsenstallingen met elektrische laadpunten maken fietsen aantrekkelijker. En we gaan uiteraard verder met het aanleggen van fietspaden waar nodig.

… MET HET OPENBAAR VERVOER: renovatie van de parking aan terminus 44 (met beveiligde fietsparking), fietsenstalling bij sommige tramhaltes, nachtbussen in het weekend…  Voor de deelgemeenten zou er een buurtbus kunnen komen van en naar de vrijdagmarkt. We steunen Regionet, het project van een trambus op de as Leuven-Tervuren. En we eisen betere tramwagons voor tram 44!

… MET DE AUTO: zo min mogelijk. Wij maken alternatieven aantrekkelijker, omdat we inzetten op duurzame mobiliteit. En eind 2018 zullen er Cambio-autodeelwagens staan in het centrum van Tervuren.

Met het Mobiliteitsplan weren we meer doorgaand verkeer uit het centrum en gaan we sluipverkeer tegen. De Markt kan autovrij gemaakt worden, voor meer ruimte voor horeca, evenementen en zelfs groen. Nu we officieel zijn erkend als Toeristische Gemeente, moeten we ook al onze charmes uitspelen… :-)

Voor nog véél meer ideeën om verplaatsing/parkeren/vervoer efficiënter te maken, lees de hoofdstukken “Ik fiets en wandel graag” en “ik neem vaak de bus of de tram”

 

… ECONOMIE OP MENSENMAAT

Word je ook droevig van de vele leegstaande winkelpanden? Zou je daar ook liever nieuwe, originele, kwalitatieve, lokale handelszaken willen zien? Groen+ wil maximaal inzetten op aangename en mooi ingerichte winkelkernen (Markt, Brusselsesteenweg, Hoornzeelstraat en Leuvensesteenweg).

Concrete voorbeelden? De gemeente kan bv. door middel van gerichte starterspremies bepaalde handel stimuleren. Uit het detailhandelsplan blijkt dat Tervuren moet inzetten op nichezaken en kwaliteit (voeding/chocola, design, …). Ook diversiteit, horeca en hoogwaardige dienstverlening zijn belangrijk.

In onze visie wordt het doorgaand verkeer uit de dorpscentra geweerd maar in principe blijft elke winkel met de auto bereikbaar. We gaan voor een lokale en circulaire economie, andere consumptiemodellen, minder belastend voor mens en maatschappij. Maar wel aangenaam, lokaal en kwalitatief shoppen!

Lees er alles over vanaf in hoofdstuk “Ik shop graag of ik ben ondernemer”

 

… DUURZAAM BELEID, BETER KLIMAAT

In 2014 ondertekende de gemeente het engagement om te zorgen voor 20% minder CO²-uitstoot, 20% minder energieverbruik en 20% meer hernieuwbare energie tegen 2020. In de loop van de volgende legislatuur moeten we ons opnieuw engageren, en Groen+ pleit ervoor om 40% klimaatneutraal te zijn tegen 2030.

Concrete voorbeelden?  Onze acties om fiets en openbaar vervoer te promoten behoeven geen betoog meer :-) En tegen het einde van de legislatuur moeten alle gemeentelijke aankopen circulair zijn (= waarbij geen grondstoffen verspild worden, maar altijd opnieuw worden gerecycleerd). Maar denk ook aan: het isoleren en energiezuinig maken van handel, diensten en industrie, een warmteplan om op termijn alle woningen te verwarmen zonder mazout of aardgas, het verduurzamen van landbouw in Tervuren via initiatieven als Boeren&Buren, een plukboerderij, Donderdag Veggiedag… En de invoering van de Tervuren Shopping Bag voor plasticvrij shoppen!

Op middellange termijn moet onze duurzame aanpak resulteren in een Tervuren zonder negatieve impact op haar omgeving. Lees meer in de hoofdstukken “ik ben natuurliefhebber” en “ik vind klimaat belangrijk”

 

… IN TERVUREN ZORGEN WE VOOR ELKAAR!

Groen+ zet in op cohesie, en op een sterk sociaal netwerk zodat je er nooit helemaal alleen voor staat. Wij zien de openbare ruimte als ontmoetingsplek, en willen de verbinding stimuleren tussen burgers, tussen buren en tussen mensen van verschillende achtergronden. Van uitleendiensten tot buurtfeesten, van buurthuizen tot burenbemiddeling, van Repair Café tot gemeenschappelijke tuinen… bevorderen wij initiatieven die mensen samenbrengen. Ook… 

… WIE ZORGBEHOEVEND OF MANTELZORGER IS. Iedereen is op een bepaald moment in zijn/haar leven wel eens zorgbehoevend of zorgverlener. Op dat moment moet de gemeente zorgen voor maximale steun (o.a. via een dienstencentrum en ‘respijtzorg’), omdat jij dan al genoeg zorgen aan je hoofd hebt.

… WIE EENZAAM IS. We zetten volop in op de strijd tegen eenzaamheid. Het project ‘buren bezoeken buren’ wordt verder uitgebouwd. We willen ook meer werk maken van een actief vrijwilligersbeleid.

… WIE HET MINDER BREED HEEFT.

Iedere Tervurenaar heeft recht op een menswaardig bestaan, en hulp op maat. We spannen ons in om het aanbod van sociale woningen te verhogen, bieden gratis energiescans om tegen energiearmoede te strijden en steunen energiebesparende investeringen. In het Huis van het Kind focussen we op de strijd tegen kinderarmoede. We bouwen het netwerk rond opvoedingsondersteuning verder uit, en maken werk van samenwerking met de scholen rond armoededetectie en opvoedingsproblemen. 

We bouwen de buurtwerking verder uit, voor buurtgerichte zorg. Een voorbeeld? De buurtkar (te beginnen in wijk Groenveld in Moorsel) brengt gezonde en lekkere voeding bij groepen en -wijken die er moeilijker toegang toe hebben. 

Lees meer over onze filosofie en concrete plannen in hoofdstuk “Ik heb het niet breed”

 

… WANT DE TOEKOMST, DIE BEGINT NU!

Minder beton, minder verspilling, minder vervuiling & overlast, meer groen, meer menselijk contact… Die visie trekken we door naar projecten op langere termijn, zoals nieuwe woonprojecten (bv. sites van Panquin en Gito): aandacht voor cohousing, kangoeroe-wonen, kleiner wonen. Na de verhuizing van het recyclagepark naar de Keiberg zal ook die site omgevormd worden tot een hedendaags alternatief woonproject. Als we vandaag alternatieve woonvormen ondersteunen, dan blijft het - ook in de toekomst - goed wonen in Tervuren! 

Terug naar overzicht